Rejestracja

Regulamin serwisu

1. Definicje

1.1
Regulamin – niniejszy Regulamin, którego wersję pierwotną opublikowano 27.10.2021, a który oznaczony jest identyfikatorem RS-BP-271021-1.
1.2
Serwis – witryna internetowa Biznes Promo wraz z towarzyszącymi jej usługami i infrastrukturą techniczno-administracyjną, która jest publicznie dostępna pod adresem https://biznes.promo, a do której internauci mogą trafiać także poprzez adresy przekierowania, np. biznespromo.pl.
1.3
Umowa – umowa dotycząca produktu oferowanego w Serwisie, zawarta na odległość pomiędzy Administratorem a daną organizacją, za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie.
1.4
Organizacja – podmiot złożony z osobnych części lub zasobów, które ze sobą współpracują i tworzą jedną zorganizowaną całość (np. firma, jednostka organizacyjna, NGO).
1.4.1
Mianem Organizacji określa się zazwyczaj w Regulaminie Promotora lub Subskrybenta, odnosząc się do ich statusu przed zawarciem umowy określonej w pkt. 1.3.
1.5
Promotor – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która nabyła pakiet publikacyjny i tym samym zawarła z Administratorem umowę określoną w pkt. 1.3.
1.5.1
Promotor, który nabył subskrypcję członkowska Klub Promo nadal jest określany Promotorem.
1.6
Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która nabyła subskrypcję członkowską Klub Promo i tym samym zawarła z Administratorem umowę określoną w pkt. 1.3.
1.6.1
Subskrybent, który nabył dodatkowo Pakiet publikacyjny, określany jest jako Promotor.
1.7
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadającą zdolność prawną, która nie zawarła z Administratorem umowy, lecz jedynie korzysta z Serwisu.
1.7.1
Terminem „zarejestrowany użytkownik” określa się w Regulaminie Promotora lub Subskrybenta.
1.8
Konto – podstrona Serwisu, umożliwiająca zarejestrowanym użytkownikom zarządzanie danymi, dokonywanie aktualizacji danych, zmianę hasła, weryfikację stanu złożonych zamówień, korzystanie z funkcjonalności i działów dostępnych po zalogowaniu się.
1.9
Biznes Market – sklep internetowy, funkcjonujący w ramach serwisu Biznes Promo, w którym są oferowane produkty Administratora, w tym pakiety publikacyjne i subskrypcje członkowskie Klub Promo.
1.10
Pakiet publikacyjny – pakiet dostępowy umożliwiający zamieszczanie w Serwisie ofert oraz publikacji, w ramach którego połączono ze sobą kilka funkcji, uprawnień lub produktów.
1.11
Klub Promo – kategoria ofert o charakterze zamkniętym, oferowana na dedykowanej stronie Serwisu zatytułowanej Klub Promo, do której dostęp jest oferowany w formie rocznych subskrypcji członkowskich.
1.12
Kupon VIO – kupon rabatowy, który umożliwia jednorazowe obniżenie ceny danego produktu, a który może zawierać kod rabatowy, tzw. Kod VIO (Very Important Organization).
1.13
Spotab – społecznościowa tablica (zwana też Tablicą lub Tablicą społecznościową), do której są podpięte pojedyncze źródła społecznościowe (np. fanpage na Facebooku, kanał na YouTube), wyświetlająca aktywność Promotorów w mediach społecznościowych.
1.14
Robot społecznościowy – mechanizm lub oprogramowanie automatyzujące czynności i zadania związane z publikacją treści (ofert, publikacji) w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram.
1.15
Robot publikacyjny – mechanizm lub oprogramowanie automatyzujące czynności publikacyjne, umożliwiające publikowanie bez logowania się w Serwisie. Publikowanie takie odbywa się poprzez Repozytorium plików lub dedykowany formularz.
1.16
Post – każda samodzielna treść opublikowana w Serwisie, w tym oferta, publikacja, komentarz.

2. Składanie zamówień

2.1
Zamówienia dotyczące produktów, takich jak pakiety publikacyjne, subskrypcje członkowskie Klubu Promo i moduły funkcjonalne są składane w Serwisie przez stronę Biznes Market.
2.2
Zamówienia dotyczące ofert, składane są przez dedykowane formularze ofertowe, udostępniane na poszczególnych stronach ofert lub na stronach Promotorów.
2.3
Złożenie każdego zamówienia jest dobrowolne, lecz wymaga określonych zgód dotyczących danych, w tym danych osobowych.
2.3.1
W przypadku zamówień składanych przez Użytkowników, za pośrednictwem formularzy ofertowych, wymagane jest wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych oraz adresu IP Promotorowi, z którego oferty dany Użytkownik skorzystał.
2.4
Złożenie zamówienia w Biznes Market lub wypełnienie formularza ofertowego wiąże się z akceptacją oświadczeń dotyczących Polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu.
2.5
Użytkownicy, a w szczególności zarejestrowani użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych danych i ich aktualność.
2.6
Po złożeniu każdego zamówienia przez Promotora lub Subskrybenta, a także wypełnieniu formularza przez Użytkownika przesyłane jest potwierdzenie realizacji usługi.
2.6.1
Potwierdzenie ww. ma formę komunikatu wyświetlanego na stronie usługi, a jego kopia jest wysyłana na wskazany we właściwym formularzu adres email.
2.7
Zamówienia składane w sklepie Biznes Market są realizowane w następującym trybie:

 • złożenie zamówienia;
 • wygenerowanie faktury VAT ze standardowym 7-dniowym terminem płatności;
 • przesłanie odbiorcy maila wraz z linkiem do ww. faktury VAT (serwis Fakturowania.pl oraz panel szybkich płatności w systemie Przelewy24.pl);
 • opłacenie faktury przez Promotora lub Subskrybenta;
 • rejestracja Promotora lub Subskrybenta w Serwisie;
 • aktywacja zamówionego produktu.

2.8
Zamówienia składane przez formularze ofertowe są realizowane w następującym trybie:

 • wypełnienie formularza zamówienia;
 • przesłanie zamówienia do Promotora.

2.9
W przypadku niewygenerowania się faktury VAT (najczęściej w wyniku niezgodności danych podanych w formularzy z danymi pobieranymi z bazy GUS) faktury są wystawiane ręcznie w ciągu 60 minut – licząc od chwili przesłania formularza – i są wysyłane na email podany w formularzu.
2.9.1
Faktury generowane automatycznie różnią się od faktur wystawianych ręcznie jedynie posiadaniem identyfikatora, czyli tzw. ID serwisu: XX/XX/XXXX/ID. Faktury wystawiane ręcznie posiadają numerację skróconą: XX/XX/XXXX.
2.10
Na żądanie Promotora możliwe jest wcześniejsze aktywowanie funkcjonalności oraz usług dotyczących pakietów publikacyjnych, lecz wyłącznie drogą elektroniczną i z adresu email podanego podczas składania zamówienia.
2.11
Wcześniejsza aktywacja nie wpływa na okres aktywności zamówionego pakietu publikacyjnego.
2.12
Administrator zastrzega sobie prawo do: modyfikacji pakietów, modułów i ich składowych, zmiany lub prolongaty terminów, zastępowania produktów innymi równoważnymi lub korzystniejszymi produktami i rozwiązaniami
2.13
Termin aktywności danego produktu (pakietu publikacyjnego, subskrypcji członkowskiej Klub Promo, modułu funkcjonalnego) liczony jest od dnia wymagalności danej płatności, np. na fakturze VAT będzie to pierwszy dzień po określonym na fakturze „terminie płatności” i trwa przez jeden rok.
2.13.1
Termin aktywności jest dla każdego produktu liczony osobno.

3. Rejestracja i zakładanie konta

3.1
Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i ma charakter dobrowolny.
3.2
Rejestracji Promotora można dokonać na stronie Zarejestruj się, poprzez dedykowany formularz rejestracyjny.
3.2.1
Rejestracja częściowa Promotora ma miejsce podczas składania zamówienia w Biznes Market i wymaga uzupełnienia danych rejestracyjnych w ciągu 7 dni w panelu edycji konta.
3.3
Rejestracja Promotora w Serwisie odbywa się według następującego trybu:

 • wypełnienie formularza rejestracyjnego;
 • utworzenie konta;
 • aktywacja konta przez Administratora;
 • aktywacja określonych przywilejów Promotora, które wynikają z zamówionego pakietu publikacyjnego, innych zamówień lub uprawnień.

3.4
Rejestracja Subskrybenta jest dokonywana poprzez Biznes Market, w trakcie składania zamówienia.
3.4.1
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z utworzeniem i natychmiastową aktywacją konta Subskrybenta, w tym dostępności ofert Klub Promo w zakresie wybranej subskrypcji.
3.5
Każdemu etapowi procesu rejestracyjnego towarzyszy korespondencja email, przesyłana na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
3.5.1
Błędne wpisanie adresu email w danym formularzu może skutkować niemożnością realizacji procesu rejestracyjnego lub jego zakończenia.
3.5.2
W przypadku opisanym w pkt. 3.5.1 błędne dane są usuwane przez Administratora na wniosek Promotora lub Subskrybenta, a cały proces rejestracji wymaga powtórzenia.
3.6
Umowa o prowadzenie Konta w Serwisie zostaje zawarta wraz z wypełnieniem formularza lub złożeniem zamówienia w Biznes Market, po zaakceptowaniu treści Regulaminu serwisu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych i potwierdzeniu woli utworzenia Konta przez naciśnięcie przycisku „Rejestruj”.
3.7
Dostęp do Konta zabezpieczony jest hasłem.
3.7.1
Zarejestrowany użytkownik powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachować je w poufności. Powinien także dochować najwyższej staranności w dystrybucji i przechowywaniu swoich danych.
3.8
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez zarejestrowanego użytkownika danych logowania osobom trzecim.
3.9
Zarejestrowany użytkownik może w dowolnym czasie usunąć Konto z Serwisu.
3.9.1
W celu usunięcia konta z Serwisu zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza dyspozycji, który jest udostępniany po zalogowaniu się.
3.9.2
Konto jest usuwane przez Administratora, po weryfikacji danych, w ciągu 72 godzin.
3.10
Administrator ma prawo do odmowy rejestracji lub zablokowania możliwości rejestracji Promotora lub Subskrybenta, który nie uregulował należnych opłat dotyczących złożonego zamówienia.

4. Publikowanie

4.1
Promotor ma prawo do zamieszczania w Serwisie ofert i publikacji. 
4.1.1
Oferty mają charakter sprzedażowy i dotyczą produktów oferowanych przez Promotora, w tym usług, ofert handlowych i kooperacyjnych, a także wyrobów.
4.1.2
Publikacje są zamieszczane w dziale Forum i mają charakter informacyjno-reklamowy.
4.1.2.1
Do kategorii publikacji zaliczane są m.in. notatki prasowe, artykuły promocyjne, wywiady, autowywiady, wydarzenia, testy, recenzje, felietony, opinie.
4.2
Promotor ma prawo do publikowania w Serwisie wyłącznie w imieniu i na rzecz Organizacji, którą reprezentuje, a która jest nabywcą danego pakietu publikacyjnego. Tym samym Promotor nie ma prawa do publikowania postów, w tym ofert osób trzecich.
4.3
Kategorie, w jakich Promotor może publikować oferty to: First Minute, Kupony, Rabaty, Last Minute, Klub Promo.
4.4
Użytkownik nie ma prawa publikowania w kategorii „VIO”, która służy do oznaczania ofert Administratora udostępnianych w ramach Klub Promo.
4.5
Administrator może tworzyć nowe kategorie, o ile ich utworzenie jest uzasadnione lub kilkukrotnie zgłaszane przez wielu zarejestrowanych użytkowników.
4.6
Administrator może tworzyć kategorie firmowe, zawierające w sobie nazwę firmy (np. Firma sp. z o.o.). Koszty tworzenia kategorii firmowych zostały określone we właściwych modułach.
4.7
Zarejestrowany użytkownik może tworzyć dowolne „tagi”, lecz w pierwszej kolejności powinien uwzględnić czy dany tag już istnieje, nie powinien powielać tagów i tworzyć tagów wielowyrazowych, gdyż zalecane konstrukcje tagów obejmują co najwyżej wyrażenia trzywyrazowe. Preferowane są tagi jednowyrazowe i zaczynające się dużą literą.
4.8
Administrator może dezaktywować, a ostatecznie usunąć ofertę lub publikację jeżeli:

 • zawiera ona błędy językowe;
 • zawiera treści nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;
 • zawiera treści naruszające prawo, prawa autorskie lub dobra osobiste;
 • godzi w dobre imię zarejestrowanych użytkowników serwisu, Administratora lub opublikowano ją w złej wierze;
 • narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Polityki prywatności.

4.9
Dezaktywowanie lub usunięcie postów opublikowanych przez Promotora (oferty, publikacji) określone w pkt. 4.8 nie może rodzić ze strony Promotora lub osób trzecich żadnych roszczeń wobec Administratora, w tym roszczeń odszkodowawczych.
4.10
Wyłącznie Promotor ponosi odpowiedzialność prawną za treści przez siebie publikowane (oferty, publikacje, komentarze), w tym odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631).
4.11
Administrator ma prawo do nieograniczonego rozporządzania opublikowanymi w Serwisie przez Promotora treściami (ofertami, publikacjami), zarówno w celach informacyjnych, promocyjnych jak i dotyczących działań SEO.
4.12
Administrator zapewnia SEO dla każdego postu opublikowanego przez Promotorów w Serwisie, realizując usługę w trybie 7/365 (co 7 dni, 365 dni w roku).
4.13
Administrator udostępnia automatyczną propagację każdego postu w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn) oraz w kanale RSS Serwisu, realizowaną przez Robota społecznościowego.
4.14
Z tytułu publikacji postu, jego dystrybucji, redystrybucji lub powielania Promotor, a tym bardziej osoby trzecie nie mogą od Administratora żądać zapłaty, gratyfikacji, rekompensaty lub odszkodowania.
4.15
Administrator ma prawo do rozporządzania postem także po rezygnacji lub usunięciu konta przez Promotora, pozostawiając informacje o źródle i autorstwie postu, lecz na pisemne żądanie Promotora jest zobowiązany ww. post usnąć, w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy.

5. Odnawianie aktywności produktów

5.1
Odnowienie aktywności pakietów publikacyjnych i modułów funkcjonalnych może nastąpić przez:

 • wypełnienie Formularza dyspozycji, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu określonego w pkt. 2.13;
 • złożenie zamówienia w Biznes Market, po upływie terminu określonego w pkt. 2.13.

5.2
Odnowienie aktywności subskrypcji członkowskich Klub Promo ma charakter automatyczny.
5.2.1
W przypadku braku rezygnacji Subskrybenta, na co najmniej 7 dni przed upływem okresu określonego w pkt 2.13, aktywność danej subskrypcji członkowskiej Klub Promo uznaje się za odnowioną za zgodą stron oraz na tych samych zasadach.
5.2.2
Administrator ma prawo do wystawienia stosownej faktury VAT bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Subskrybenta.
5.2.3
Faktura określona w pkt. 5.2.2 jest wystawiana przez Administratora nie wcześniej niż na 7 dni przed upływem okresu określonego w pkt. 2.13 i nie później niż w ciągu 21 dni po upływie ww. okresu, z zaznaczeniem iż termin ww. nie skraca i nie przedłuża aktywności subskrypcji.
5.3
Każda płatność wynikająca z wystawionego już dokumentu sprzedaży (np. faktury VAT) jest wymagalna i nie może być objęta procedurą rezygnacyjną określoną w pkt. 8.10.
5.4
Każda płatność dotycząca subskrypcji członkowskich Klub Promo [patrz pkt. 3.4.1] wynikająca ze złożonego nowego zamówienia lub odnowienia aktywności subskrypcji w okresie określonym w pkt. 5.2.3 jest wymagalna i nie może być objęta procedurą rezygnacyjną określoną w pkt. 8.10.

6. Promocja i propagacja

6.1
Administrator zapewnia Promotorom promocję ich ofert zarówno w samym serwisie, jak i w jego mediach społecznościowych, mediach i serwisach powiązanych oraz innych serwisach ekosystemu Biznes Cloud.
6.2
Zakres działań promocyjno-propagacyjnych realizowanych przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne przedstawia się następująco:

 • automatyczna propagacja ofert w mediach społecznościowych Serwisu;
 • wizytówka informacyjna Promotora w Katalogu promotorów;
 • logo Promotora na stronie Promotorzy linkujące do dedykowanej Promotorowi strony ofertowej;
 • promocja ofert w serwisach sieci Biznes Cloud poprzez podpięcie źródła społecznościowego Biznes Promo do spotabów wybranych serwisów i stałego wyświetlania ofert, w co najmniej 10. serwisach miesięcznie;
 • przeprowadzania okazjonalnych akcji mailingowych poprzez serwis Newsletter Tube, z zastrzeżeniem, że mają one charakter fakultatywny i są realizowane w miarę potrzeb oraz w zależności od dostępności zasobów;
 • promocja Serwisu i jego oferty w chmurze banerowej Baner Cloud;
 • pełna usługa SEO 7/365 (aktualizacje i testy co 7 dni, przez 365 dni w roku).

6.2.1
Działania wynikające z oferty poszczególnych pakietów publikacyjnych lub subskrypcji członkowskich Klub Promo określono w Rozdziale 7.
6.3
Znaki graficzne Promotorów, ich reklamy, publikacje oraz inne źródła informacji o Promotorach lub ich markach mogą być wykorzystywane przez Administratora lub jego jednostki organizacyjne do celów wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym celów niezbędnych do realizacji zawartej umowy, narzuconych na Administratora obowiązków, zobowiązań i przekazanych zleceń (np. dotyczących promocji lub propagacji), bez dodatkowej zgody Promotorów i bez ograniczeń czasowych.
6.4
Uprawnienia określone w pkt 6.3 mogą zostać ograniczone lub cofnięte pisemnym oświadczeniem Promotora, z zachowaniem półrocznego okresu karencyjnego, liczonego od dnia otrzymania stosownego pisma przez Administratora.
6.5
Administrator ma prawo do korzystania z publicznie dostępnych danych (imiona i nazwiska, numery telefonów itp.), informacji, zdjęć, filmów oraz plików udostępnianych na otwartych stronach internetowych Promotorów lub stronach ich produktów bez dodatkowej zgody z ich strony, z zastrzeżeniem, iż działania te będą wynikały z niniejszego Regulaminu, zawartej umowy lub wypełnionego formularza bądź otrzymanego zlecenia.

7. Produkty oferowane w Biznes Market

7.1
Administrator udostępnia następujące produkty w sklepie internetowym Biznes Market:

 • Pakiety publikacyjne;
 • subskrypcje członkowskie Klub Promo;
 • moduły funkcjonalne.

7.2
Oferowane pakiety publikacyjne to: Pakiet publikacyjny 1, Pakiet publikacyjny 2, Pakiet publikacyjny 3.
7.2.1
Pakiet publikacyjny 1 kosztuje 1200 zł rocznie i oferuje:

 • dodawanie ofert;
 • dodawanie linków (do stron, produktów, sklepów);
 • dodawanie kuponów;
 • zegar promocji;
 • możliwość publikowania w dziale Forum (notatki prasowe, reklamy, artykuły promocyjne);
 • pełna usługa SEO 7/365 (aktualizacje i testy co 7 dni, przez 365 dni w roku);
 • społecznościową promocję mediów, postów i ofert promotora w serwisie Spotab (jedno źródło społecznościowe, np. fanpage na Facebooku, profil na Twitterze, kanał na YouTube lub kanał RSS danej witryny);
 • członkostwo Klub Promo VIP.

7.2.2
Pakiet publikacyjny 2 kosztuje 2400 zł rocznie i oferuje wszystko, co jest zawarte w Pakiecie publikacyjnym 1, a dodatkowo:

 • formularz zamówienia;
 • robota społecznościowego do automatycznej publikacji postów w mediach społecznościowych;
 • skracacz linków;
 • moduł statystyczny;
 • członkostwo Klub Promo VIO;
 • społecznościową promocję mediów, postów i ofert promotora w serwisie Spotab (jedno źródło społecznościowe, np. fanpage na Facebooku, profil na Twitterze, kanał na YouTube lub kanał RSS danej witryny).

7.2.3
Pakiet publikacyjny 3 kosztuje 3600 zł rocznie i oferuje zawartość Pakietu publikacyjnego 1 oraz 2, a dodatkowo:

 • propagację ofert w serwisie Kalendarium Online (dział Oferty) i mediach społecznościowych serwisu;
 • promocyjny wpis w katalogu biznesowym Kontakt BIZ, w celu dystrybucji informacji o marce i ofercie Promotora;
 • promocyjny wywiad w serwisie Liderzy Online, którego celem jest promocja marki, oferty Promotora oraz lidera organizacji;
 • Kupon VIO o wartości 2000,00 zł do wykorzystania w sieci Biznes Cloud (+50 serwisów);
 • Kupon VIO o wartości 3000,00 zł do wykorzystania w sieci Baner Cloud (+500 lokalizacji);
 • członkostwo Klub Promo PRO.

7.3
Oferowane subskrypcje członkowskie Klub Promo to: Klub Promo VIP, Klub Promo VIO, Klub Promo PRO.
7.3.1
Subskrypcja Klub Promo VIP kosztuje 120 zł rocznie i oferuje:

 • dostęp do ofert promotorów w kategorii Klub Promo.

7.3.2
Subskrypcja Klub Promo VIO kosztuje 360 zł rocznie i oferuje:

 • dostęp do ofert promotorów w kategorii Klub Promo;
 • dostęp do ofert Administratora w kategorii VIO (m.in. oferty za 1 zł).

7.3.3
Subskrypcja Klub Promo PRO kosztuje 800 zł rocznie i oferuje:

 • dostęp do ofert promotorów w kategorii Klub Promo;
 • dostęp do ofert Administratora w kategorii VIO (m.in. oferty za 1 zł);
 • społecznościową promocję mediów, postów i ofert promotora w serwisie Spotab (jedno źródło społecznościowe, np. fanpage na Facebooku, profil na Twitterze, kanał na YouTube lub kanał RSS danej witryny);
 • Kupon VIO o wartości 2000,00 zł do wykorzystania w wybranym serwisie sieci Biznes Cloud lub na reklamę banerową w sieci Baner Cloud.

7.3.3.1
Członkostwo Klub Promo PRO wymaga posiadania lub zakupu Pakietu publikacyjnego 1 lub 2.
7.3.3.2
Pakiet publikacyjny 3 obejmuje już członkostwo Klub Promo PRO, a dodatkowo oferuje większe wartości kuponów VIO — 5000,00 zł [patrz pkt 7.2.3].
7.4
Rozliczenia, w tym rozliczenia partnerskie i afiliacyjne, mogą być dokonywane w formie kompensaty.
7.4.1
W przypadku rozliczeń kompensacyjnych obowiązują ceny bazowe, a tym samym nie obowiązują żadne promocje, w tym kupony VIO.

8. Postanowienia końcowe

8.1
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
8.2
Wszyscy użytkownicy Serwisu, a tym samym zarejestrowani użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności ingerowania w zawartość stron i ich elementy techniczne oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8.3
Akceptacja niniejszego Regulaminu nie zwalnia z konieczności akceptacji innych zasad, polityk lub regulaminów dostępnych w poszczególnych serwisach.
8.4
Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany adres email Promotora lub Subskrybenta oraz następujący adres Administratora: admin@biznes.promo.
8.5
Dokumenty, w tym faktury VAT są przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany adres email lub udostępniane do pobrania w formacie PDF.
8.5.1
W przypadku żądania przesłania dokumentów lub ich duplikatów drogą pocztową Administrator ma prawo do obciążenia odbiorcy kosztami ww. przesyłki.
8.6
Wszelkie koszty, w tym ceny produktów dostępnych w Biznes Market, są wyrażone w kwotach netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.
8.7
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną przez Formularz reklamacyjny, udostępniany zarejestrowanym użytkownikom po zalogowaniu się.
8.7.1
Reklamacje składane w innej formie niż podana w pkt. 8.7 mogą pozostać bez odpowiedzi Administratora lub odpowiedź na nie może wiązać się ze znacznym opóźnieniem.
8.8
Reklamacje kierowane do Administratora bez wyraźnego uzasadnienia lub mające charakter spamu, a także kierowane przez niezarejestrowanych użytkowników lub z adresów email niezarejestrowanych w bazie Promotorów lub Subskrybentów, będą pozostawały bez odpowiedzi.
8.9
Administrator jest zobowiązany do odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
8.9.1
Jeżeli Administrator nie odpowie na reklamację w terminie określonym w pkt. 8.9, uważa się iż reklamację uznał za uzasadnioną.
8.10
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, aktualizacji lub korekt Regulaminu.
8.10.1
Informacje na temat istotnych zmian lub aktualizacji są publikowane w formie komunikatów zamieszczanych w profilu Administratora w Katalogu promotorów.
8.10.2
Aktualizacje Regulaminu są oznaczane przez dodanie daty aktualizacji w ostatniej części identyfikatora Regulaminu, określonego w pkt. 1.1.

9. Administrator

9.1
Administratorem Serwisu internetowego Biznes Promo udostępnionego pod adresem www.biznes.promo, zwanego daje „Serwisem”, jest 7.marketing sp. z o.o., zwana dalej „Administratorem”.
9.1.1
Dane Administratora zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 206 ksh:
a) 7.marketing sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa;
b) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000764465;
c) numer NIP: 5252775542;
d) kapitał zakładowy w wysokości 5500,00 zł, wniesiony w całości.
9.2
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • zapytania, maile lub treści pochodzące od osób trzecich, w tym Użytkowników Serwisu, w szczególności za treści reklamowe, ofertowe lub promocyjne, które są kierowane na ogólnodostępne adresy lub wykorzystują ogólnodostępne dane kontaktowe, lecz bez wiedzy i zgody Administratora zostały pozyskane z Serwisu i są rzekomo wysyłane w jego imieniu;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, hostingu lub innymi zdarzeniami i/lub okolicznościami niezależnymi od Administratora;
 • korzyści utracone przez Promotora lub Subskrybenta w związku z niekorzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z produktów określonych w Regulaminie;
 • niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Administratora zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to spowodowane działaniami lub brakiem działań osób trzecich (np. dostawców, operatorów, developerów) lub innych serwisów (np. Facebooka, Twittera);
 • szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniem działań po stronie Promotora lub Subskrybenta, a w szczególności za korzystanie z produktów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami Regulaminu;
 • szkody wynikające z podania przez Promotora lub Subskrybenta nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

9.3
Wszelkie kwestie dotyczące prywatności, bezpieczeństwa danych w serwisie oraz RODO reguluje Polityka prywatności.

Biznes.promo - logo - 250x50px - footer

Biznes Promo. Promujemy biznesowe promocje

2022 @ Ranking Expert sp. z o.o. All rights reserved

Biznes Promo
Biznes Promo
Logo
Resetuj Hasło
Twój koszyk